Terms

Mit der Nutzung von "GGM Gastro International GmbH" erklären Sie sich mit den AGB's einverstanden.

Stand:12-2013

 1. 1 Algemeen – Geldigheidsgebied

 1. Deze handelsvoorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige handelsbetrekkingen. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende Algemene Handelsvoorwaarden worden geen onderdeel van de overeenkomst, zelfs niet wanneer wij hiervan kennis dragen en bij onvoorwaardelijke levering van onzentwege, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt goedgekeurd.
 2. KKlanten in de zin van deze Handelsvoorwaarden zijn ondernemers (conform § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek BGB).
 3. Alle afspraken, die tussen ons en de klant voor de uitvoering van deze overeenkomst worden gemaakt, moeten schriftelijk in deze overeenkomst worden opgenomen; hetzelfde geldt voor overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden.
Top
 1. 2 Afsluiten van de overeenkomst

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen en wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht blijven voorbehouden. Voor het overige gelden voor alle hoeveelheden, afmetingen en gelijkaardige kenmerken de gangbare toleranties
 2. Wij hebben het recht om het aanbod aan de klant tot het sluiten van een overeenkomst bij een bestelling binnen de twee weken na ontvangst te aanvaarden. De aanvaarding kan schriftelijk of concludent door de levering van de goederen aan de klant uitgedrukt worden. Een door ons verstrekte ontvangstbevestiging van een bestelling betekent geen bindende aanvaarding van deze bestelling.
 3. De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen bindend aanbod voor de klant, maar is slechts een niet-bindende onlinecatalogus.
 4. Het verzenden van de bestelling van de klant is een aanbod tot het afsluiten van een koopovereenkomst voor de goederen in de bestelling volgens de voorwaarden, die met de bestelling worden geleverd.
 5. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer GGM Gastro de bestelde goederen aan de klant verzendt en het verzenden aan de klant met een tweede e-mail (verzendbevestiging) bevestigt, ten laatste bij de levering van de goederen bij de klant. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer de prestatie niet beschikbaar is. Een reeds ontvangen tegenprestatie wordt onverwijld terugbetaald.
 6. Geldige adresgegevens
  De klant is verantwoordelijk voor een geldige vermelding van de adresgegevens op zijn factuur en op de pakbon, aangezien latere wijzigingen, vooral op de factuur, niet mogelijk zijn.
 7. Levering binnen Duitsland
  Voor leveringen binnen Duitsland wordt uitsluitend exclusief de geldende btw gerekend. Wanneer de goederen door de klant of een door hem daartoe bevoegde persoon naar een derde land of naar een andere lidstaat worden gebracht, voert onze onderneming geen eventuele btw-restitutieprocedure uit.
Top
 1. 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De prijzen, die in onze onlineshop zijn vermeld, bevatten de wettelijk vastgelegde btw van 19% niet; deze wordt extra aangerekend. Alle prijzen gelden vanaf de vestiging in Ochtrup, inclusief verpakking en exclusief alle verzend- en evt. rembourskosten. Meer informatie over het thema 'Verzendkosten en betaling' vindt u onder het punt 'Verzending' op www.ggmgastro.com.
 2. De klant kan betalen door vooruitbetaling, onder rembours of bij de afhaling. Bestellingen vanuit het buitenland kunnen enkel door vooruitbetaling worden afgehandeld. Voor dergelijke bestellingen gelden bovendien specifieke verzendkosten.
 3. Vooruitbetaling:
  Vooruitbetalingen gebeuren door bankoverschrijving. Bij bestelling met vooruitbetaling ontvangt u via e-mail een automatisch opgestelde orderbevestiging met onze bankgegevens en het bestelnummer van uw bestelling. Bij de overschrijving vermeldt u als mededeling dat bestelnummer, evenals uw voor- en achternaam. Houd er rekening mee dat - afhankelijk van de dag van de week en de snelheid van uw bank - een betaling 1 tot 5 dagen kan duren. Uw bestelling wordt pas verwerkt wanneer wij de betaling ontvangen hebben.
 4. Betaling onder rembours:
  Betalingen onder rembours gebeuren meestal contant aan de koerier, de expediteur (leverancier). (Zorg ervoor het bedrag zo passend mogelijk klaar te hebben, aangezien de koerier (leverancier) vaak geen wisselgeld heeft!) Houd er rekening mee dat wij bovenop de verzendkosten de rembourskosten van de pakketdienstverlener aanrekenen. Deze vermelden wij op uw factuur.
 5. Bovendien dient u in aanmerking te nemen dat voor goederen, die niet in voorraad zijn en enkel op bestelling geproduceerd worden, 30% van het netto-eindbedrag bij de bestelling moet worden betaald. Wanneer de klant de koopovereenkomst opzegt, behoudt GGM Gastro dat bedrag als onkostenvergoeding.
 6. Zelf afhalen:

  De afhaling gebeurt bij de firma GGM Gastro in Ochtrup tegen contante betaling.

  Door de nieuwe wetgeving volgens § 17a, afdeling 2, nummer 2 van de toepassingsbepalingen van de wet omzetsbelasting, moet nu iedere belastingvrije zelfafhaling met een geldig BTW-nummer, na binnenkomst van de waren in de EU-lidstaat door de klant bevestigd worden.

  Daarom zijn wij vanwege veiligheidsoverwegingen verplicht een borg te berekenen in hoogte van de Duitse BTW op de factuur. Dit bedrag dient gelijktijdig door de klant betaald te worden bij het betalen van de factuur.

  Zodra we de benodigde gegevens volledig ingevuld en onderschreven hebben ontvangen, kunnen wij uw borg direct terug geven.

  Niet-EU-gebieden: Hetzelfde geldt voor self-levering door de klant in een in een niet-EU-land (of niet-EU-gebieden). In dit geval zullen wij de ingehouden borg, in hoogte van 19% van de factuur, meteen na controle van uw tolpapieren, terugstorten.

 7. Bij een bestelling vanuit Zwitserland of vanuit andere landen, die invoerrechten heffen, heeft GGM Gastro geen invloed op de omvang van de douanekosten of op de te betalen belasting in het desbetreffende land. Gelieve in dat geval inlichtingen in te winnen over de voorkomende kosten van een bestelling, die pas bij de import van de goederen in uw land worden aangerekend. Deze kosten worden NIET door GGM Gastro aangerekend en zijn ook NIET al in de verzendkosten opgenomen. Wanneer u bij de import in uw land (bijv. Zwitserland) btw moet betalen, kunt u vóór de overschrijving de Duitse btw uit uw bestelling laten verwijderen en hoeft u deze niet te betalen.
 8. Voor de levering naar derde landen moeten alle vergoedingen/kosten/bedragen inzake de import, de omzetbelasting of de invoerrechten, onmiddellijk worden betaald.
 9. IInstallatie- en montagekosten zijn enkel in geval van een afzonderlijke overeenkomst in de prijs opgenomen.
 10. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te wijzigen, wanneer zich na het afsluiten van de overeenkomsten kostendalingen of -stijgingen voordoen, vooral door loonafspraken of prijswijzigingen van het materiaal.
 11. De koopprijs omvat de wettelijke omzetbelasting; deze wordt op de dag van de facturatie conform de wetgeving, afzonderlijk aangerekend.
 12. Tijdens de betalingsachterstand dient de ondernemer de geldschuld, zijnde acht procentpunten van de basisrentevoet, te betalen. Ten opzichte van ondernemers behouden wij ons het recht voor verdergaande schade door late betaling te bewijzen en aan te rekenen.
 13. De klant heeft enkel een recht op aanspraak indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig worden vastgesteld of door ons worden erkend. De klant kan een retentierecht enkel uitoefenen wanneer zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding betrekking heeft.
 14. De klant heeft enkel retentierecht van betalingen omwille van klachten in een omvang die in een gepaste verhouding staat tot de aangevoerde gebreken.
 15. De kosten voor een logo van de klant worden afzonderlijk aangerekend. De besteller aanvaardt een in de handel gebruikelijke levering van te grote of te kleine hoeveelheden.
 16. De besteller heeft enkel het recht om betalingen omwille van gebreken in te houden, wanneer de ingehouden betaling in een gepaste verhouding staat tot de aangevoerde gebreken.
 17. Over het algemeen is de verzending bij vooruitbetaling binnen Duitsland gratis. Een uitzondering vormen alle eilanden binnen Duitsland. Bij levering op een eiland behouden wij ons het recht voor om voor de desbetreffende bestelling een specifieke eilandtoeslag aan te rekenen.
Top
 1. 4 Aanbiedingen

 1. Beschrijvingen van producten in onze aanbiedingen, orderbevestigingen, in de internetshop enz. zijn slechts bij benadering. Afwijkingen betreffende materiaal, kleur, gewicht, afmetingen, technische uitvoering en dergelijke kenmerken blijven voorbehouden, indien het voorwerp daardoor voor de besteller/koper passend blijft. Voor het overige gelden voor alle hoeveelheden, afmetingen en gelijkaardige kenmerken de gangbare toleranties.
Top
 1. 5 Leveringstermijn

 1. Voor het begin van de door ons vastgestelde leveringstermijn wordt ervan uitgegaan dat alle technische vragen duidelijk zijn.
 2. De voorwaarde voor de naleving van de leveringsplicht is de tijdige en reglementaire naleving van de verplichtingen door de klant, vooral de volledige ontvangst van de door de klant te verstrekken documenten en de ontvangst van een eventueel overeengekomen aanbetaling.
 3. Wanneer de klant in gebreke blijft met de acceptatie of andere medewerkingsplichten schendt, hebben wij het recht de schade, die hieruit voor ons voortvloeit, incl. eventuele meerkosten, aan te rekenen. Verdergaande aanspraken blijven voorbehouden. Voorts gaat het risico van een toevallig verval en toevallige achteruitgang van de gekochte goederen op de klant over op het moment waarop deze tot acceptatie of wanprestatie overgaat.
 4. Bij het begin van de overeengekomen leveringstermijn hebben wij het recht te leveren. Kan of wil de klant de goederen op dat moment ondanks ons aanbod niet afnemen, hebben wij het recht de goederen bij ons op te slaan en de onmiddellijke betaling te vorderen. Alle extra kosten, die door deze maatregel of op andere wijze door de vertraagde aanvaarding ontstaan, kunnen afzonderlijk aangerekend worden. Bij niet-uitvoering van de bestelling om redenen, waarvoor de klant aansprakelijk is, geldt 30 % van het bestelbedrag als schadevergoeding. De klant behoudt het recht om te bewijzen dat wij door de niet-uitvoering geen of aanzienlijk minder schade hebben geleden. De schadevergoeding dient onmiddellijk betaald te worden. De vordering van verdere schadevergoeding is hierdoor niet uitgesloten. Voor producten die speciaal voor de klant worden gemaakt of die over het algemeen niet in voorraad zijn (met een leveringstijd van 3-4 weken of 2-3 weken), moet een voorafbetaling ter waarde van 30 % van de brutowaarde gebeuren. De klant is verplicht om de goederen in de originele verpakking en beschermd voor het transport aan de expediteur te geven. Indien er transportschade ontstaat, die te wijten is aan onvoldoende verpakking, dient de klant de kosten te betalen.
 5. Storingen in de levering en prestatie omwille van overmacht en van andere onvoorziene gebeurtenissen, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn en die de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, in het bijzonder stakingen, blokkades, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege, vertraagde leveringen van onderdelen, enz., ook wanneer deze zich bij onze leveranciers of toeleveranciers voordoen, geven ons het recht de leveringstermijn met max. 6 weken te verlengen, ook bij een bindend overeengekomen leveringstermijn. Wanneer de belemmering meer dan 6 weken duurt, heeft de klant na een gepast uitstel het recht om de overeenkomst op te zeggen.
 6. De goederen worden geleverd tot op de stoep op het leveringsadres van de klant. Deze moet zelf zorgen voor een vakkundig transport tot de definitieve plaats. De firma GGM Gastro International is niet aansprakelijk voor eventuele hulp van zijn personeel bij dit transport.
 7. Let op: Meerdere leverpogingen:
  Wees er aub zeker van dat de transporteur u op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats aantreft. Mocht de klant niet aanwezig zijn, dan wordt voor iedere verdere leverpoging kosten in rekening gebracht. De klant dient deze kosten dan te betalen.
 8. De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk conform § 377 HGB in aanwezigheid van de leverancier te controleren, zichtbare gebreken te laten noteren en de wantoestand onmiddellijk aan 'GGM Gastro International' mee te delen.
 9. Expresleveringen:
  Bij expresleveringen neemt de expediteur geen telefonisch contact op.
 10. Speciale producten:
  Wanneer de klant producten, die speciaal voor hem besteld, afzonderlijk vervaardigd of extra geproduceerd werden, voor de levering annuleert, behouden wij ons het recht voor 30 % van de artikelwaarde, incl. 19 % btw, als stornobedrag te behouden. Een kosteloze annulering is enkel mogelijk tot max. drie werkdagen na de ontvangst van de orderbevestiging. De annulering dient schriftelijk te gebeuren door per post, fax of e-mail een zelf geformuleerde en ondertekende tekst te sturen.
 11. Speciale producten:
  Wanneer de klant producten, die speciaal voor hem besteld, afzonderlijk vervaardigd of extra geproduceerd werden, voor de levering annuleert, behouden wij ons het recht voor 30 % van de artikelwaarde, incl. 19 % btw, als stornobedrag te behouden. Een kosteloze annulering is enkel mogelijk tot max. drie werkdagen na de ontvangst van de orderbevestiging. De annulering dient schriftelijk te gebeuren door per post, fax of e-mail een zelf geformuleerde en ondertekende tekst te sturen.
 12. Maatwerk
  Voor artikelen die op verzoek van de klant op maat worden gemaakt, geldt het retourrecht niet. Wanneer een dergelijk artikel de klant niet bevalt, heeft hij geen recht op wijziging of vervanging. Het herroepingsrecht geldt niet bij overeenkomsten inzake de levering van goederen, die op verzoek van de klant worden geproduceerd, duidelijk op diens persoonlijke behoeften zijn afgestemd of voor elke vorm van speciale bestellingen, bijv. artikelen die het assortiment niet omvat.
Top
 1. 6 Oplevering

 1. Wanneer wij de montage uitvoeren, gebeurt de oplevering na de beëindiging van de montage. Wanneer geen officiële oplevering wordt verlangd, geldt de oplevering 8 dagen na de beëindiging van de montage als geschied. De inhoud van de factuur wordt eveneens als erkend beschouwd, wanneer de opdrachtgever hierover niet onmiddellijk, bij niet-kooplui niet binnen de 8 dagen, schriftelijk bezwaar aantekent.
Top
 1. 7 Montage

 1. Onze toestellen moeten altijd door vaklui gemonteerd en/of aangesloten worden. De factuur van de vakman voor de montage en/of aansluiting moet gedurende de garantieperiode bewaard worden, aangezien deze belangrijk is voor de garantieclaim van de klant.
 2. Bij het begin van de montage moeten alle bouwwerkzaamheden zo ver zijn uitgevoerd dat de montage ongehinderd kan plaatsvinden. De klant verbindt zich ertoe elektriciteit, water, verwarming, verlichting en de vereiste ruimte voor het bewaren van de geleverde voorwerpen en voor het meegebrachte montagegereedschap ter beschikking te stellen.
 3. Voor het transport van zware voorwerpen dient de klant hulppersonen en het nodige (hef)gereedschap te voorzien.
 4. Indien de gebouwopeningen voor het binnenbrengen van onderdelen te klein zijn, moeten alle hierdoor ontstane kosten, vooral voor het vergroten van de opening of voor het demonteren van de onderdelen, evenals absenteïsme en wachttijden, door de klant worden betaald.
 5. Het aanbod omvat geen metsel-, pleister-, schilder-, timmer-, installatie- en aansluitwerkzaamheden. Wanneer door de verkoper toestellen worden aangesloten, moeten op de installatieplaats alle vereiste water-, afvoerwater-, stroom- en gasaansluitingen tot aan de toestellen voorhanden zijn.
 6. Wij zijn enkel aansprakelijk voor de reglementaire plaatsing, opstelling of montage van de geleverde goederen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de werkzaamheden van de voor ons werkzame personen, indien deze werkzaamheden geen verband houden met de opstelling of montage of indien deze door de klant veroorzaakt zijn.
Top
 1. 8 Risico-overdracht

 1. Tenzij anders overeengekomen in de orderbevestiging, is levering 'vanaf fabriek' overeengekomen.
 2. Het risico van een toevallig verval en de toevallige achteruitgang van de goederen gaat door de overdracht, bij een verzendingskoop door de levering van de goederen aan de expeditiefirma, de vervoerder of een andere persoon of instelling, die voor de verzending werd aangeduid, over op de koper.
 3. Wanneer de klant te laat is met de acceptatie, staat dat gelijk aan overdracht.
Top
 1. 9 Garantie

 1. Bij gebreken aan goederen zorgen wij in de eerste plaats volgens onze keuze voor herstel of een vervangende levering. Indien de klant het voorwerp van de levering, in strijd met het reglementaire gebruik, na de levering naar een andere plaats dan de woonplaats of de professionele vestiging heeft gebracht, draagt hij de extra kosten die bij het verhelpen van de gebreken hierdoor ontstaan
 2. Wanneer een reparatie of vervangende levering niet voldoet, kan de klant naar zijn keuze een lagere vergoeding of een opzegging van de overeenkomst (terugtreding) verlangen. Een reparatie of vervangende levering geldt als mislukt, indien een tweede poging niet het gewenste resultaat opgeleverd heeft.
 3. Wanneer er echter slechts sprake is van onbeduidende gebreken (in de zin van § 323, lid 5 BGB) heeft de klant geen recht op terugtreding. Zichtbare gebreken moeten per omgaande schriftelijk worden gemeld, anders kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt. Om aan de gestelde termijn te voldoen, volstaat een tijdige verzending.
 4. De garantieperiode geldt één jaar vanaf het moment dat de goederen geleverd worden. Garantieclaims voor slijtage aan goederen worden niet toegekend, tenzij er sprake is van lichamelijk letsel of gevaar voor de gezondheid. Voor alle andere schadegevallen geldt dat schadeclaims niet zullen worden toegekend indien er grove nalatigheid of opzet in het spel is. De wettelijke garantietermijn blijft echter wel van toepassing.
 5. Voor de kwaliteit van de goederen geldt in principe enkel de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen. Publiekelijke uitspraken, aanprijzing of reclame van de fabrikant vormen daarnaast geen contractuele weergave van de kwaliteit van de goederen.
 6. Wanneer de klant een gebrekkige montagehandleiding krijgt, zijn wij enkel verplicht om een foutloze montagehandleiding te leveren en dat enkel, wanneer door het gebrek in de montagehandleiding een montage zoals voorgeschreven niet mogelijk is.
 7. Garantieclaims ten opzichte van ons zijn enkel door de klant zelf mogelijk en kunnen niet overgedragen worden.
 8. Alle afbeeldingen, die voor de presentatie van de goederen in de onlineshop van GGM worden gebruikt, zijn louter bedoeld als voorbeeld. Zij geven het desbetreffende artikel niet altijd natuurgetrouw weer, maar dienen enkel om het aanschouwelijk te maken. Vooral de kleuren kunnen door de verschillende weergave op een beeldscherm afwijken. De technische beschrijving van de artikelen is maatgevend.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, te wijten aan ondeskundig gebruik en opslag, foutieve inbouw of natuurlijke slijtage. Voor onderhoudswerkzaamheden of andere ingrepen, die de besteller/koper of derden zonder onze toestemming uitvoeren, sluiten wij elke garantie uit.
 10. Bij de teruggave van de goederen in het kader van herstel/vervangende levering, dient de klant waardevergoeding voor de eventuele ingebruikneming van de goederen te betalen.
 11. Speciale producten:
  Wanneer de klant producten, die speciaal voor hem besteld, afzonderlijk vervaardigd of extra geproduceerd werden, voor de levering annuleert, behouden wij ons het recht voor 30 % van de artikelwaarde, incl. 19 % btw, als stornobedrag te behouden. Een kosteloze annulering is enkel mogelijk tot max. drie werkdagen na de ontvangst van de orderbevestiging. De annulering dient schriftelijk te gebeuren door per post, fax of e-mail een zelf geformuleerde en ondertekende tekst te sturen.
 12. Maatwerk
  Voor artikelen die op verzoek van de klant op maat worden gemaakt, geldt het retourrecht niet. Wanneer een dergelijk artikel de klant niet bevalt, heeft hij geen recht op wijziging of vervanging. Het herroepingsrecht geldt niet bij overeenkomsten inzake de levering van goederen, die op verzoek van de klant worden geproduceerd, duidelijk op diens persoonlijke behoeften zijn afgestemd of voor elke vorm van speciale bestellingen, bijv. artikelen die het assortiment niet omvat.
Top
 1. 10 Garantie

 1. Kiest de klant onder “Garantiekeuze” voor de kosteloze optie “Onderdelengarantie”, dan bieden wij op de geleverde goederen een houdbaarheidsgarantie van één jaar vanaf het moment van levering. De garantiedekking blijft in dat geval beperkt tot de levering van vervangende onderdelen; de eventuele kosten voor montage, voorrijkosten en arbeidsloon zijn dan voor rekening van de klant.
 2. Kiest de klant onder “Garantiekeuze” voor de optie “1 Jaar volledige garantie” (tegen een toeslag van 5% op de aankoopprijs), dan bieden wij op de geleverde goederen een houdbaarheidsgarantie van één jaar vanaf het moment van levering die ook de eventuele materiaal-, loon- en voorrijkosten omvat. Kiest de klant de optie “2 Jaar volledige garantie” (tegen een toeslag van 10% op de aankoopprijs), dan bieden wij op de geleverde goederen een houdbaarheidsgarantie van twee jaar vanaf het moment van levering die ook de eventuele materiaal-, loon- en voorrijkosten omvat.
Top
 1. 11 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade bij eenvoudige nalatigheid van niet-essentiële contractuele verplichtingen.
 2. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben geen betrekking op de aansprakelijkheid bij dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of conform de wet Productaansprakelijkheid.
 3. Aanspraken van de klant voor schadevergoeding omwille van een gebrek verjaren na een jaar vanaf de levering van de goederen. Dat geldt niet wanneer ons kwaadwilligheid kan worden verweten.
Top
 1. 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk de eigendom voor van de goederen totdat alle vorderingen uit een lopende verbintenis volledig voldaan zijn. Gedurende deze periode van eigendomsvoorbehoud geldt het volgende:
 2. De klant is verplicht de goederen met zorg te behandelen. Indien onderhoud en controle noodzakelijk zijn, dient de klant deze regelmatig voor eigen rekening uit te voeren.
 3. De klant is verplicht ons onverwijld in kennis te stellen van aanspraken van derden op de goederen, bijv. bij beslaglegging, evenals van beschadiging of vernietiging van de goederen. De klant dient ons onmiddellijk in te lichten over wijzigingen in het bezit van de goederen en verandering van de zetel van zijn onderneming.
 4. Wanneer de klant in strijd met de overeenkomst handelt, met name bij betalingsachterstand of bij schending van een verplichting zoals genoemd in de punten d) en e) van deze paragraaf, hebben wij het recht de overeenkomst op te schorten en de goederen terug te vorderen.
 5. Bewerking en verwerking van de goederen door de ondernemer geschieden uitsluitend onder onze naam en in onze opdracht. Bij verwerking met goederen, die niet ons eigendom zijn, verkrijgen wij voor de nieuwe goederen de mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen ten opzichte van de overige goederen. Hetzelfde geldt indien de goederen zijn vermengd met andere goederen, die niet onze eigendom zijn.
 6. De ondernemer heeft het recht de goederen in het normale handelsverkeer door te verkopen. Hij draagt nu reeds alle vorderingen ter waarde van het gefactureerde bedrag aan ons af. Wij aanvaarden deze afdracht. Na de afdracht heeft de ondernemer het recht de vordering te innen. Wij behouden ons het recht voor de vordering zelf te innen, wanneer de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt en in verzuim raakt.
 7. Voor kostenramingen, tekeningen en andere documenten behouden wij ons uitdrukkelijk de eigendoms- en auteursrechten voor. De klant mag dergelijke documenten niet aan derden ter beschikking stellen. Op ons verzoek dienen deze aan ons worden teruggegeven.
Top
 1. 13 Registratie van de klant, klantenaccount

 1. Om in de onlineshop van GGM Gastro aankopen te kunnen uitvoeren, moet de klant zich bij GGM Gastro registreren en een klantenaccount aanmaken. Een eenmalige aankoop is ook zonder registratie mogelijk.
 2. GGM Gastro stuurt de klant onmiddellijk na de voltooiing van de registratie een e-mail met de opgegeven klanteninformatie naar het e-mailadres dat de klant bij de registratie heeft vermeld.
 3. De klant moet ervoor zorgen dat het opgegeven e-mailadres bereikbaar is en de ontvangst van e mails van GGM Gastro in verband met de orderafhandeling niet door doorzending, stopzetting, instellingen van de spamfilter of een overvolle inbox is uitgesloten. De klant moet zijn wachtwoord beveiligen tegen misbruik door derden en mag dat niet aan derden doorgeven.
Top
 1. 14 Klantenservice

 1. De klant heeft geen recht om gebruik te maken van een klantenservice van GGM Gastro International GmbH.
Top
 1. 15 Algemeen

 1. Wanneer in de handelsbetrekkingen met de klant de geldigheid van de VOB/B of VOL/B werd overeengekomen, gelden deze Handelsvoorwaarden slechts indien niets anders blijkt uit de VOB/B of VOL/B, telkens in de versie, die bij het afsluiten van de overeenkomst geldt.
 2. Veranderingen van eigenaar van de maatschappij, van de maatschappelijke vorm of van andere omstandigheden betreffende de economische verhoudingen, evenals adreswijzigingen, moeten ons onmiddellijk worden meegedeeld.
 3. Bij ongefrankeerde zendingen aan GGM Gastro weigert GGM Gastro de ontvangst.
Top
 1. 16 Opslag van gegevens

 1. De klant gaat ermee akkoord dat wij persoonsgegevens in het kader van zijn relatie met ons opslaan. Voorts gaat de klant ermee akkoord en is hij ervan op de hoogte dat wij juridisch relevante verklaringen digitaliseren en niet in de traditionele papiervorm opslaan. Alle gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig de voorschriften van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, TMG). De persoonsgegevens zullen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon niet aan derden worden doorgegeven. Meer informatie vindt u in de verklaring op onze website omtrent de bescherming van persoonsgegevens.
Top
 1. 17 Slotbepalingen

 1. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De bepalingen van het UN-kooprecht (CISG) zijn niet van toepassing.
 2. Wanneer de klant koopman, rechtspersoon van het openbare recht of openbaarrechtelijke activa is, dan is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, ons hoofdkantoor in Ochtrup. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment waarop de klacht wordt ingediend, niet bekend zijn.
 3. Wanneer afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst met de klant, inclusief deze Algemene Handelsvoorwaarden, volledig of gedeeltelijk onwerkzaam zouden zijn of worden, wordt de werkzaamheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De volledig of gedeeltelijk onwerkzame bepaling moet vervangen worden door een regeling waarvan het economische succes dat van de onwerkzame bepaling zo goed mogelijk benadert.
Top